Ελεύθερες ανακοινώσεις

Κάθε εγγεγραμμένος στο 27ο ΕΣΦΙΕ έχει δικαίωμα υποβολής (προς βράβευση ή μη) μιας εισήγησης-ελεύθερης ανακοίνωσης.

Τι είναι οι ελεύθερες ανακοινώσεις;

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις διακρίνονται σε προφορικές ανακοινώσεις (oral presentations) και σε αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

Ποιες είναι οι διαφορές αυτών;

  • Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο ακροατήριο με τη μορφή εισηγήσεων διάρκειας 8 λεπτών. Η συγγραφική ομάδα μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα· η εργασία, όμως, θα παρουσιάζεται από έναν μόνο εισηγητή.
  • Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ελεύθερες ανακοινώσεις (e-posters) θα συμπεριληφθούν σε ειδικά session, όπου οι σύνεδροι θα μπορούν να συνομιλήσουν με τους συγγραφείς μέσω live chat.

Τόσο οι προφορικές ανακοινώσεις όσο και τα e-posters μπορούν να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.

Πως μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε μία ελεύθερη ανακοίνωση;

Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν τον επιβλέποντά τους, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής ή άλλου Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας, είτε μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, είτε ειδικευμένος ή ειδικευόμενος γιατρός.

Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν το θέμα της εργασίας τους.

Γενικές Οδηγίες

Η περίληψη της εργασίας, η οποία θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει:

  • Να μην αποτελείται από παραπάνω από 300 λέξεις
  • Να είναι κατάλληλα δομημένη
    (Εισαγωγή- Στόχοι / Μέθοδοι-Δεδομένα / Αποτελέσματα / Συζήτηση)
  • Να συμπεριλαμβάνει την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε

* Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο 27ο ΕΣΦΙΕ πριν την υποβολή της εργασίας τους.
** Μετά την υποβολή της εργασίας καμία αλλαγή ή διόρθωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Εργασίες προς βράβευση

Οι εργασίες οι οποίες υποβάλλονται προς βράβευση -έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση υψηλού συναγωνισμού για τη διεκδίκηση του επάθλου- θα πρέπει να πραγματεύονται ένα πρωτότυπο θέμα, το οποίο θα υπερτερεί του επιπέδου των προπτυχιακών σπουδών, αλλά και των απλών Ελεύθερων Ανακοινώσεων.

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας στα ελληνικά, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου.

Top